5-сыныпқа қабылдау үшін емтиханға тіркелу / Регистрация на вступительный экзамен для поступления в 5-й класс

Қабылдау емтиханы өтетін күні келесі құжаттарды өзіңізбен бірге әкелуіңізді сұраймыз  Следующие документы необходимо принести на вступительный экзамен

Құжаттар тізімі:

Туу туралы куәлік көшірмесі және ИИН
Мөрмен бекітілген 4 сынып табель көшірмесі

Өтініш (үлгі бойынша)

Перечень документов:

Копия свидетельства о рождении и ИИН
Заверенная печатью копия табеля за 4-й класс

Заявление (по образцу)

 

 
    Таңдау бойынша екінші мектеп / Вторая школа по выбору    Менің дербес деректерімді өңдеуге келісімімді беремін / Я согласен (-на) с обработкой и использованием моих персональных данных: